Polityka Prywatności cateringu dietetycznego

DietBox

I
Wprowadzenie

W cateringu DietBox chcemy zapewnić Państwu jak najlepsze doświadczenia. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie Państwa prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Państwa dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie macie Państwo do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie.

Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest MSZ Catering Sp. z o.o. działający na rzecz DietBox z siedzibą w 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 3, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000957436, nr REGON 382886387, NIP 1182191318,
W razie jakichkolwiek kwestii objętych Polityką Prywatności kontaktujcie się Państwo z biuro@dietbox.pl

II
Informacje na temat Polityki

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez catering dietetyczny DietBox. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z cateringiem dietetycznym. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie będącym podstawą prawną ich wykorzystania.

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, przekażemy dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:

  • zagwarantowanie, że zrozumieją Państwo, jakie dane osobowe pobieramy za Państwa zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
  • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które są nam przekazywane ;
  • wyjaśnienie Państwa praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Państwa prywatność.

Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności.

Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzacie się Państwo z treścią niniejszej Polityki, pamiętajcie, że samodzielnie decydujecie, czy chcecie korzystać z cateringu dietetycznego.

III

Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

Być może macie Państwo świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym cateringu:

  • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),;
  • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne (art. 16 RODO);
  • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych (art. 18 RODO);
  • prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych (art. 21 ust. 1 i 2 RODO);
  • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie (art. 20 RODO).

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.
Zawsze mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Wasz temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślecie wiadomość na adres biuro@dietbox.pl.

IV

Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe w następujący sposób:

Przy składaniu zamówienia — kiedy składacie Państwo zamówienie na catering dietetycznych gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego.

W czasie trwania zamówienia – jaką zamawiacie dietę, gdzie oraz jakie macie preferencje żywieniowe.

W czasie korespondencji drogą e-mail – w zależności od treści wiadomości zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajecie Państwo – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. Dane w tym przypadku są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (rt.. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Nie prowadzimy profilowania automatycznego ze skutkami prawnymi. Prowadzimy jednak działania automatycznego profilowania w postaci segmentacji naszych klientów względem ich aktywności na stronie, interakcji z treściami oraz nadesłanych przez nich zapytań.

V

Dane osobowe, które gromadzimy

W poniższych tabelach wyszczególniliśmy kategorie Państwa danych osobowych, jakie gromadzimy
i wykorzystujemy:

Dane osobowe Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
Numer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
Adres dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest realizacja warunków Umowy Sprzedaży cateringu dietetycznego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

VI

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, czy kurierskie, księgowe lub operatorzy płatności. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi
w dowolny sposób dysponować.

Państwa dane możemy udostępniać urzędom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, czy inny podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Państwa danych osobowych.

Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu cofnięcia zgody.

VII

Zatrzymywanie i usuwanie danych

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać catering dietetyczny oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych (m.in. zgodnie z art.74 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), takich jak utrzymanie statystyk, czy realnych danych biznesowych, zapotrzebowania klientów na rozwój oferty, czy funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów.

Na Państwa wniosek usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Państwa identyfikacji.

VIII

Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, jednak pamiętajmy, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, czy Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi, regularny przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych, szkolenia pracowników, oraz szyfrowanie jednostek, na których przetwarzane są dane osobowe.

IX

Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki, powiadomimy Państwa o nich
w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wysyłając wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Państwa z wyprzedzeniem.

Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

X

Dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowym lub wysłanie do nas wiadomości na adres:

biuro@dietbox.pl

MSZ Catering Sp. z o.o. działający na rzecz DietBox jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.

Dziękujemy!

Zespół cateringu DietBox